خواندنی ها
خواندنی ها


تقاضا برای مشاغل تحقیقات و توسعه بازار


با تغییر فضای کلان اقتصادی کشور در ماههای اخیر؛ شرکتهای تجاری و تولیدی به تدریج خود را برای ورود به فاز رونق در ماههای آتی آماده می کنند.

یکی از نشانگرهای تغییر فضا افزایش آگهیهای استخدام در بخش تحقیقات بازار شرکتها است. این بخش به طور سنتی در زمان رکود یکی از اولین قربانیان کاهش بودجه در شرکتهای ایرانی است. با خروج تدریجی از شرایط رکود و ورود به فاز رونق؛ برنامه های توجه به واحد توسعه و تحقیقات بازار شرکتهای بزرگ و از پس آنها شرکتهای متوسط و کوچکتر مورد توجه قرار می گیرد.
براساس مطالعه دپارتمان تحقیقات بازار شرکت TMBA در مرداد ماه 1394 از وضعیت استخدام مشاغل مرتبط با تحقیقات و توسعه بازار؛ شرکتهای بازرگانی؛ شرکتهای خودروسازی؛ شرکتهای تخصصی تحقیقات بازار و صنایع غذایی بیشترین متقاضیان جذب کارشناسان و متخصصان در این زمینه بوده اند.


گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران